Regulamin

Gala Beauty Stars 2020

Zwycięzca plebiscytu Gala Beauty Stars
2017 i 2018 w kat. najlepszy
Gabinet Kosmetyczny w Polsce

Wyróżnienie w plebiscycie Gala Beauty Stars 2020 #sprawdzonygabinet

Kobieca marka roku 2020 i 2019

Kobieca Marka Roku 2020 i 2019
Kobieca Marka Roku 2021 – Klasa i Styl

Regulamin Esthe

Regulamin wizyt

 

 • 1.Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”), określa zasady korzystania z usług świadczonych w Esthe Instytucie Nowoczesnej Kosmetyki („Esthe”)
 2. Esthe świadczy usługi w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 20.00 oraz w soboty od godziny 10.00 do 14.00.
 3. Klienci Esthe mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem wizyt przed przystąpieniem do rezerwacji wizyty na dowolną usługę Esthe, zwaną dalej „Usługą”.
 4. Regulamin oraz opis Usługi stanowi umowę na świadczenie usług.
 5. Na terenie całego Esthe, obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 6. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Esthe.
 • 2. Definicje
 1. Klient – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do
  czynności prawnych, która spełnia wymagania opisane w Regulaminie wizyt i korzysta z Usługi.
 2. Dziecko/osoba niepełnoletnia – klient, który nie ukończył 18 lat i korzysta z usług Esthe za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
 3. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin wizyt, sporządzony i stosowany przez Esthe/Usługodawcę.
 4. Esthe – oznacza lokal, w którym Usługodawca wykonuje zabiegi i świadczy usługi.
 5. Usługa/Zabieg – oznacza usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz
  Klienta, określoną w § 4 niniejszego Regulaminu wizyt.
 6. Zadatek – forma zabezpieczenia rezerwacji wizyty w danym terminie, którą stanowi procentowo określona kwota Zabiegu, szczegółowo opisana w § 5 niniejszego Regulaminu.
 7. Usługodawca – Joanna Zinowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ESTHE JOANNA ZINOWICZ, z adresem: ul. Wigilijna 4/48, 20-502 Lublin, NIP 7122863697.
 • 3. Klienci
 1. Klientem jest osoba pełnoletnia.
 2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą ich opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Esthe jest uprawniony do żądania w każdym czasie, przedłożenia stosownej zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku takiej zgody.
 3. Klient jest zobowiązany do podania informacji na temat swojego stanu zdrowia, jeśli jest to konieczne do podjęcia decyzji o wykonaniu określonego zabiegu oraz podpisania oświadczenia o prawdziwości podanych informacji.
 4. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy
  o pogorszeniu swojego stanu zdrowia podczas wykonywanego Zabiegu.
 • 4. Świadczone usługi
 1. Esthe świadczy usługi znajdujące się w aktualnym cenniku usług znajdującym się w Esthe oraz na stronie https://esthe.pl/cennik/
 2. Klient przed wyborem Usługi może zapoznać się z jej opisem, czasem trwania oraz ceną.
 3. Przed rezerwacją wizyty Klient jest również informowany o najbliższym możliwym terminie Usługi oraz o wyprzedzeniu, z jakim należy dokonywać rezerwacji wizyty.
 4. W przypadku uporczywego odwoływania wizyt przez Klienta w terminie późniejszym niż dozwolony niniejszym regulaminem albo niestawiania się na umówioną wizytę bez odwołania wizyty we wskazanym terminie więcej niż dwa razy, Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia lub rezerwacji kolejnej wizyty danemu Klientowi.
 • 5. Rezerwacja wizyt
 1. Esthe prowadzi rezerwację i zapisy na Usługi/Zabiegi poprzez:
 2. rezerwacje stacjonarnie w Esthe,
 3. rezerwację telefoniczną,
 4. rezerwacje on-line poprzez stronę: https://esthe.pl/rezerwacja-online/
 5. rezerwacje poprzez stonę: https://booksy.com/pl-pl/
 6. Celem rezerwacji wizyty, Usługodawca jest uprawniony żądać wpłaty przez Klienta Zadatku w wysokości 20% ceny Zabiegu.
 7. Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie bez wcześniejszego odwołania w dozwolonym Regulaminem terminie lub odwołanie Zabiegu na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia Usługodawcę do zatrzymania wpłaconego przez Klienta Zadatku.
 8. Esthe dopuszcza możliwość odwołania wizyty z usprawiedliwionych i ważnych powodów, niezależnych od Esthe, takich jak: wypadek losowy, choroba osoby wykonującej zabieg, nagłe wyłączenie mediów. W takiej sytuacji Klient zostaje umówiony na inny dostępny termin.
 9. W przypadku realizacji Zabiegu Zadatek podlega zaliczeniu na poczet ceny Zabiegu wykonywanego dla Klienta.
 10. Klient jest zobowiązany dokonać potwierdzenia umówionej wizyty stacjonarnie w Esthe, telefonicznie, on-line poprzez wiadomość e-mail lub przy pomocy komunikatora internetowego przez aplikacje booksy.pl w terminie24 godzin od momentu otrzymania wiadomości sms, którą Usługodawca generuje przy pomocy aplikacji booksy i przesyła do Klienta. W przypadku braku potwierdzenia wizyty w czasie zgodnym ze daniem poprzednim, termin wizyty Klienta może zostać odwołany jako niepotwierdzony. Esthe informuje Klienta o odwołaniu wizyty niepotwierdzonej poprzez przesłanie widomości sma.
 • 6. Spóźnienia
 1. W celu zadbania o najwyższą jakość i punktualność usług świadczonych Esthe Klient powinien stawić się na ok. 5-10 minut przed rozpoczęciem Zabiegu,
  w celu przygotowania się do Zabiegu, m.in. skorzystania z szatni, toalety, uzupełnienia odpowiednich dokumentów.
 2. O każdym potencjalnym spóźnieniu, Klient powinien poinformować pracowników Esthe telefonicznie z wyprzedzeniem co najmniej godzinnym.
 3. Esthe dopuszcza spóźnienie Klienta do 10 (dziesięciu) minut bez konsekwencji skrócenia długości Zabiegu.
 4. W przypadku spóźnienia powyżej 10 (dziesięciu) minut Esthe ma prawo odmówić Klientowi wykonania Zabiegu i przepisać go na inny termin. Spóźnienie takie traktowane będzie jak nieodwołanie Zabiegu we wskazanym w niniejszym regulaminie terminie wraz z konsekwencjami wskazanymi w § 5 ust. 3 .
 5. Każdy przypadek spóźnienia rozpatrywany jest indywidualnie, w zależności od aktualnego obłożenia grafiku Esthe.
 • 7. Płatności
 1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane Usługi.
 2. W Esthe udostępnia się następujące sposoby zapłaty:
 • Płatność gotówką.
 • Płatność kartą.
 • Płatność blikiem.
 • Płatność telefonem.
 • Płatność przelewem.
 1. Cena za wykonaną Usługę zostanie pomniejszona o wpłacony Zadatek.
 2. W przypadku umawiania Usługi/Zabiegu za pomocą aplikacji booksy.pl płatność pobierana jest w sposób wybrany przez Klienta.
 • 8. Pakiety zabiegów
 1. Esthe świadczy Zabiegi również w ramach pakietów tzn. zbiór/kilka zabiegów wykonywanych u ustalonych z klientem terminach zwanych dalej „Pakietami”. Warianty pakietów są prezentowane na stronie Esthe oraz w aplikacji booksy.pl.
 2. Pakiety jest ważny przez czas określony w Pakiecie. Po terminie ważności nie ma możliwości przywrócenia ważności Pakietu, a umowa zawarta między Klientem a Esthe wygasa.
 3. Płatność w przypadku Pakietów pobierana jest w pełnej wysokości w momencie potwierdzeni przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę.
 4. Pakiet nie może być wymieniony na środki pieniężne.
 5. Termin wykonania Usług z Pakietu jest ustalany przez Klienta przy użyciu aplikacji booksy.pl, telefonicznie lub stacjonarnie w Esthe. W przypadku braku odwołania terminu Zabiegu z Pakietu w terminie wskazanym Regulaminie (24 godziny przed zaplanowanym zabiegiem), lub w razie spóźnienia powyżej 10 minut uniemożliwiającego wykonanie Zabiegu w pozostałym czasie lub w razie braku obecności na umówionym Zabiegu, Klientowi nie przysługuje dodatkowy termin Zabiegu oraz zwrot płatności za Zabieg.
 • 9. Standardy pracy Esthe
 1. Usługodawca oświadcza, że pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
 2. Pracownik przed przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych
  i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.
 3. Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion do wysokości łokci oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.
 4. W przypadku niekontrolowanego zranienia Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Przerwany zabieg jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu.
 • 10. Obowiązki Usługodawcy
 1. Usługodawca przed wykonaniem Zabiegu jest obowiązany:
 • przeprowadzić z Klientem wywiad dotyczący jego stanu zdrowia,
 • w związku z ust. 3 § 3 niniejszego Regulaminu wizyt, odebrać od Klienta pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
 • do przedstawienia Klientowi ewentualnych skutków ubocznych, przeciwskazań
  do wykonania Zabiegu oraz zaleceń pozabiegowych,
 • do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa podczas wykonywania Usług,
 • do dezynfekowania lub sterylizowania wykorzystywanych narzędzi.
 • 11. Reklamacje
 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu/Usługi lub jego efektów. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu
  w Esthe w dowolnej formie.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe Klienta umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu, oraz opis przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań.
 3. Reklamacje składa się w formie pisemnej na adres: ESTHE JOANNA ZINOWICZ, z adresem: ul. Wigilijna 4/48, 20-502 Lublin.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu maksymalnie 14 dni od jej przyjęcia
  i poinformuje Klienta o jej rozpatrzeniu na podane w tym celu dane kontaktowe.
 • 12. Dane osobowe

Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z treścią i w celach wskazanych w klauzuli informacyjnej, z którą Klient zapoznaje się podczas pierwszej wizyty.

 • 13. Postanowienia końcowe
 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do Regulaminu wizyt, cennika i certyfikatów, na które powołuje się Usługodawca.
 2. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Esthe, Klienci odpowiadają bez ograniczeń zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie wizyt i poinformowania o nich Klienta przed zapisem na wizytę, z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, zmiany w świadczeniu usług –
  w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem wywieszenia go w Esthe.
 4. Aktualny Regulamin wizyt jest wywieszony i dostępny w Esthe w miejscu widocznym i dostępnym dla Klientów.
 5. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu wizyt obowiązują postanowienia obowiązujące w chwili zawierania tych umów.
 6. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej.
 7. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone
  z postanowień niniejszego regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 8. Niniejszy Regulamin wizyt obowiązuje od 01.02.2024 r.

 

 

 

WZÓR POTWIERDZENIE WPŁATY ZADATKU
 
Imię i nazwisko klienta:……………………………………………
Potwierdzam wpłatę zadatku w wysokości: ……………………………………….. za zaplanowany zabieg: ………………………………………………………………………
w dniu i godzinie:……………….
Zgodnie z § 5ust. 2Regulaminu Wizyt.
 
 
…………………………………………..
(data, podpis i pieczęć)